Štatút propagačnej súťaže

Štatút propagačnej súťaže na online komunikačných kanáloch očnej kliniky iClinic

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže je iClinic plus, s. r. o., so sídlom Dlhé diely I 6/A, 841 04 Bratislava, IČO: 368 355 28, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 53996/B (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa.
 

2. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v čase uvedenom pri vyhlásení Súťaže na vybranom online komunikačnom kanáli Usporiadateľa. Miestom konania Súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

3. Účastníci Súťaže:

Súťaže sa podľa týchto Pravidiel môže zúčastniť fyzická osoba (ďalej len „Účastník Súťaže“):

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 15 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou:
 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”), ako aj osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
   

4. Podmienky účasti v Súťaži:

Do Súťaže a žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže splní úlohu uverejnenú na vybranom online komunikačnom kanáli Usporiadateľa. Každý  Účastník Súťaže sa môže do každej vyhlásenej Súťaže zapojiť len jedenkrát. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých zapojených Účastníkov Súťaže víťazov, ktorých počet a ceny budú uvedené vo vyhlásení Súťaže na vybranom online komunikačnom kanáli Usporiadateľa.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.
 

5. Žrebovanie:

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom zamestnancov Usporiadateľa v sídle spoločnosti iClinic plus, s. r. o., Dlhé diely I 6/A, 841 04 Bratislava, a to v deň uvedený vo vyhlásení Súťaže na online komunikačnom kanáli Usporiadateľa. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Usporiadateľa v priebehu 10  pracovných dní odo dňa žrebovania.
Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom súkromnej správy odoslanej z komunikačného kanálu Usporiadateľa na profil výhercu na danom komunikačnom kanáli, na ktorom sa zapojil do Súťaže.
 

6. Výhry pre Účastníkov Súťaže:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva výhru, ktorá bude špecifikovaná vo vyhlásení Súťaže na vybranom online komunikačnom kanáli Usporiadateľa. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.
Výhra je v podobe poukazu na refrakčnú laserovú operáciu. Výherca si môže zvoliť, na ktorej z očných kliník operáciu podstúpi (Bratislava, Banská Bystrica alebo Košice). Poukaz je prenosný a výherca ho môže venovať inej osobe.
 

7. Informovanie Účastníkov Súťaže o získaní výhry a odoslanie výhier:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom kontaktných údajov, s ktorými sa zapojil do Súťaže. V prípade, ak sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 10 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôže vyhrať ten Účastník Súťaže, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.
 

8. Osobné údaje:

Účasť v Súťaži si vyžaduje, aby Účastníci Súťaže udelili Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyhnutných pre vykonanie Súťaže. Bez udelenia súhlasu Usporiadateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje Účastníkov Súťaže na účely súvisiace s vykonaním Súťaže. Každý Účastník Súťaže udeľuje svojou účasťou v Súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na online komunikačnom kanáli, na ktorej sa Účastník Súťaže zapojil do Súťaže, resp. meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania Súťaže a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa ako prevádzkovateľa podľa podmienok uvedených na nasledovnom linku. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vykonaním Súťaže bude Usporiadateľ ako prevádzkovateľ spracúvať na účely realizácie Súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, kontaktovania Výhercov, prípadne na propagáciu Súťaže, ako aj poskytnutia osobných údajov tretím osobám, ktoré sa budú podieľať na priebehu Súťaže a na odovzdaní výhier, ako sú poskytovatelia služieb mobilných operátorov, poštových služieb a pod., v nevyhnutnom rozsahu.

Výherca/Výhercovia Súťaže udeľujú svojím zapojením do Súťaže svoj súhlas, že poskytnuté osobné údaje budú použité aj na nasledovné: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia spracovávame za účelom marketingových prieskumov a štatistík.


Podrobné informácie týkajúce sa bezpečnosti spracúvania osobných údajov Usporiadateľom nájdete tu. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník Súťaže dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách Usporiadateľa bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.
 

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
 

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne: pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet Výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až § 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa: www.iclinic.sk.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

iClinic plus, s. r. o.

v Bratislave, 23. 5. 2023
 

Zoznam online komunikačných kanálov:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google My Business
 • e-mailová marketingová komunikácia
 • webová stránka www.iclinic.sk

Aké máte ťažkosti?

 

1. Kvalifikovaní odborníci
2. Držiteľ ocenenia Najdôveryhodnejšia značka za rok 2020 a 2021 (kategória Očné kliniky)
3. Maximálna bezpečnosť
4. Operácie bez bolesti 
5. Garancia najlepších cien

6. Držiteľ certifikátu kvality TÜV
7. Najmodernejšie technológie
8. Najväčšia očná klinika v SR
9. Najviac zoperovaných pacientov ročne

 

Partneri